Thời hạn lưu trữ báo cáo tài chính, chứng từ kế toán

Mỗi loại tài liệu chứng từ kế toán đều được quy định thời hạn lưu trữ nhất định. Hết thời hạn được quy định thì có thể tiến hành xử lý bằng cách tiêu hủy. Cùng tìm hiểu thời gian lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây.

Thời hạn lưu báo cáo tài chính, quyết toán thuế là 10 năm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, các chứng từ sau đây thuộc diện lưu trữ 10 năm:

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Thời hạn lưu trữ Hóa đơn là 10 năm

“Hóa đơn” được xem là chứng từ kế toán, có thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 năm, không phân biệt hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử.

lưu trữ báo cáo tài chính

Thời hạn lưu trữ hợp đồng lao động là 5 năm

Theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV đã quy định cụ thể về thời hạn lưu trữ hợp đồng lao động, Theo đó, hợp đồng lao động có thời hạn lưu trữ tối đa lên đến 5 năm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Phiếu thu – chi, xuất nhập kho là 5 năm

Thời hạn lưu trữ phiếu thu – chi xuất nhập kho được quy định là 5 năm đối với

– Các loại chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán.

https://draftudall.com/thoi-diem-bat-buoc-phai-su-dung-hoa-don-dien-tu/

– Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Đối với hồ sơ Tài sản cố định là 10 năm

Theo khoản 2 điều 13 Nghị định số 174/2016 thì các chứng từ liên quan đến tài sản cố định như nhượng bán, thanh lý, đánh giá tài sản, kết quả kiểm kê… có thời hạn lưu trữ lên đến 10 năm.

Thời hạn lưu trữ tờ khai hải quan lên đến 5 năm

Tại khoản 2, điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã quy định thời hạn lưu trữ tờ khai hải quan lên đến 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai.

– Thời hạn này áp dụng thống nhất cho cả tờ khai hải quan giấy và tờ khai hải quan điện tử (Công văn số 1697/GSQL-GQ1 ngày 2/12/2016).

Trên đây là một số thời hạn lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần nắm rõ.

https://draftudall.com/

Các bài viết liên quan:

Trẻ sơ sinh bị đầy bụng

Trẻ em bao nhiêu độ là sốt